Co můžeme dělat pro to, abychom dobře zvládli situaci ve školách nebo v bydlení v souvislosti s přílivem ukrajinských občanů?

-

Prosazujeme takové kroky, abychom na Kladně uprchlickou krizi zvládli.

Proto přinášíme konkrétní návrhy, které jsme poslali městu dne 11. dubna:

Navrhujeme, aby město podniklo v souvislosti s uprchlickou krizí následující kroky v těchto oblastech:

 1. Informační funkce
 1. Spolupráce města s neziskovými organizacemi
 • navýšit rozpočet kpt. 5 odbor sociální o 5 milionů Kč a umožnit druhou vlnu žádostí o dotace, která bude směřována na organizace, které se podílejí na řešení uprchlické krize ve všech oblastech (koordinace zajištění ubytování, dopomoc při zajištění dokumentů, zprostředkování nabídek práce, potravinová pomoc, vzdělávání, výuka češtiny, volnočasové aktivity atd.).
 • Rozšířit kompetence a nástroje městské koordinátorky pro aktuální situaci, aby mohla koordinovat spolupráci, rozdělit kompetence organizací, směřovat potřebné, kam je potřeba, šířit informace mezi organizace, instituce a odborníky. 
 • V horizontu pár měsíců skončí na současném místě (bývalá ZUŠ u Divadla) Šatník a potravinová pomoc Diakonie/Zábradlí. Město má pomoci s hledáním vhodného trvalého prostoru pro poskytování tohoto typu pomoci.
 • Zřízení plnohodnotné infolinky s maximem informací v základních oblastech v ukrajinštině i češtině
 1. Bydlení 
 • vyčlenit např.10 městských bytů pro ubytování uprchlíků; 
 • Kontaktovat velké podniky a vlastníky komerčních ubytovacích kapacit a podpořit je k nabídce dlouhodobého ubytování do centrálního registru, prověřit případná vlastní rekreační zařízení magistrátu, pokud k tomu ještě nedošlo
 • Vytipovat pro případnou potřebu městské plochy pro montované či jiné cenově dostupné bydlení s krátkým horizontem realizace maximálně do jednoho roku nebo i v režimu dočasně stavby. Tyto plochy svou polohou musí splňovat nároky začlenění jejich obyvatel do běžného chodu společnosti.
 1. Školství
 • navýšit rozpočet kpt. 8 školství o 10 milionů Kč ve prospěch základních a mateřských škol. Částku rozdělit úměrně podle počtů umístěných uprchlíků ve škole a ponechat k využití řediteli dle vlastního uvážení.
 • Urychleně poskytnout školám letošní rozpočet
 • Koordinovat aktivity mezi kladenskými základními a mateřskými školami
 • Koordinovaně shromažďovat informace o kvalifikovaných učitelích z Ukrajiny a umožnit jim bez odkladu práci asistentů a pedagogů
 • Shromažďovat a poskytovat právní a další potřebné informace ke vzniku školek, dětských skupin a dalších instituci
 • Podpořit finančně a organizačně zbudování dětských skupin při školách
 • Podpořit finančně a organizačně vznik adaptačních skupin ve školách
 • Zmapovat a usnadnit využití prostor škol během odpoledních hodin nebo letních měsíců pro výukové a volnočasové aktivity pod vedením ukrajinských pedagogů 
 • Poskytovat školám oporu při zpracování dotačních žádosti na neplánované materiální i personální výdaje
 1. Sport a zájmové aktivity
 • Mapovat a koordinovat dostupné nabídky nizkoprahových a finančně dostupných volnočasových aktivit
 • Koordinace/podpora sportovních klubů s cílem začlenění a vyžití ukrajinských dětí s poskytnutím nezbytné jazykové podpory
 1. Práce
 • Vytvořit společensky účelná místa například v údržbě a úklidu
 • Prověřit volná pracovní místa přímo na magistrátu a v městských firmách a příspěvkových organizacích, zpřístupnit je do dostupných portálu ideálně v ukrajinštině

Kolik lidí zatím dorazilo v průběhu krize na Kladno a jak dlouho tu budou?

Za měsíc březen přišla na Kladno řada ukrajinských občanů. Na začátku dubna překročil počet oficiálně registrovaných příchozích v souvislosti s válkou 1500 osob. Nikdo dnes neví, kdy Putinova agrese umožní návrat domů těmto a dalším, kteří zatím zůstávají v tělocvičnách a dalších dlouhodobě nevyhovujících typech ubytování. Zcela na místě je proto přijetí dlouhodobé strategie, aby dopady do života místních byly co nejmenší. 

Město zatím dělá mrtvého brouka

Město zatím bohužel dělá opravdu jen nejnutnější kroky a víceméně předstírá, že problém neexistuje. Je zřejmé, že řešení krize s sebou ponese určité náklady. Stát však nabízí například mimořádné dotace a je na městě, aby je využilo. Město zatím podniklo pouze dílčí kroky- zřídilo informační linku, která je jen v češtině. Město jmenovalo koordinátorku, ta ale nedisponuje financemi ani nabídkou pomoci ze strany města. Město nijak nekoordinuje nabídku ubytování a ve spolupráci s hotelem Sletiště a Kladno užívá městem poskytnuté kapacity pár desítek lidí. Zoufale je vidět nedostatek dlouhodobého plánu na úrovni škol. Školy bojují již nyní s nedostatkem kapacit, financí, místa a zatím není otevřena možnost zapojení ukrajinských pedagogů. To vše se samozřejmě projeví na kvalitě vzdělání pro všechny žáky. Humanitární pomoc město zatím nerealizuje. Víceméně veškerá tíha současné situace je i po měsíci trvající krize ponechána na neziskových organizacích, které stále ještě neobdržely z města v letošním roce žádnou dotaci na provoz.

Sbírka pro uprchlíky z Ukrajiny – Šatník Kladno

Zneužití negativních nálad ve společnosti

Zcela nepochybně se přitom vbrzku začnou ozývat různí populisté nadávající na “výhody”, které lidé prchající před bombami dostávají. Negativní nálady vůči příchozím se ve společnosti začínají projevovat, a lze očekávat, že se stanou i tématem předvolebním. Je zcela evidentní, že včasným a koordinovaným přístupem k zapojení příchozích do chodu naší společnosti bychom zmírnili dopad na komfort místních občanů. Právě včasná a koordinovaná reakce však zatím na úrovni města až na světlé výjimky chybí. 

Jak se snaží jiné obce?

Jiné obce přitom poskytují například obecní byty, kurzy češtiny, mapují složení příchozích, koordinují dětské a adaptační skupiny a především dávají svým občanům najevo vděk i sounáležitost za jejich aktivitu. Určitým vzorem mohou být například Řevnice. Kladno je přitom městem s nesrovnatelným rozpočtem a daleko většími možnostmi. Zůstává ale, tak jako v jiných oblastech, městem nevyužitých možností. 

Co jsme navrhli na březnovém zastupitelstvu

Za kladenské Starosty a Piráty prosazujeme systematické kroky, které pomohou předejít tomu, aby ukrajinští občané neskončili na dávkách nebo na ulici. Hned na začátku března jsme požádali o svolání mimořádného zastupitelstva. Primátor této žádosti nevyhověl a svolal zastupitelstvo až v řádném termínu. Na zastupitelstvu jsme prosazovali navýšení rozpočtu v sociální oblasti a v oblasti školství. Zvýšení kapitoly odboru sociálního jsme prosazovali proto, aby mohly neziskové organizace financovat další pracovníky i potřebné vybavení a lépe zvládnout současnou situaci. Samozřejmě i školy řeší mimořádné výdaje od nákupu lavic a výukových materiálů nebo techniky po zvýšené personální výdaje. Náš návrh ale bohužel vedení města smetlo pod koberec a nepodpořilo tak naprosto klíčové organizace, na nichž stojí a padá to, jak dobře současnou situaci zvládneme. Proto jsme poslali naše návrhy městu ještě jednou a v komplexnější podobě nyní.

Kladenský STAN i Piráti jsou aktivní občané

Jsme aktivní samozřejmě také jako občané. Zasadili jsme se například o to, aby na odboru azylové politiky byli k dispozici tlumočníci, aby fungoval web se základními informacemi pro Kladno v ukrajinštině, snažíme se zprostředkovávat kontakty na místní neziskové organizace, v jejichž řadách se někteří naši členové dobrovolnicky angažují, nebo mapovat kurzy češtiny případně usnadnit lidem vstup na trh práce. 

Chceme, aby na Kladně nerostlo společenské napětí

To všechno proto, aby na Kladně dál nerostly už tak citelné sociální problémy. Soužití bude dlouhodobě velice složité, což si uvědomujeme. Právě proto je však potřeba napnout všechny síly, abychom tuto situaci jako město i společnost zvládli co nejlépe. 

Přečtěte si také