Společná vize

Chápeme komunální politiku jako práci pro Kladeňáky, nikoli jako souboj dvou kohoutů na jednom smetišti. Občané si zaslouží mluvit do rozvoje a vedení města a jimi zvolení zástupci jim musí naslouchat. Chceme město, které slouží nám, občanům. Město nesmí být zdrojem zakázek a snadných výdělků pro kamarády politických matadorů. Chceme město, které naslouchá odborníkům a kde platí jasná pravidla pro všechny. Město, které dbá na pořádek, ale umí podat pomocnou ruku. Chceme Kladeňákům umožnit plnohodnotný život a podpořit je v rozvoji – ve sportu, kultuře, vzdělání i v práci a podnikání. Přátelské, zdravě sebevědomé moderní Kladno, které nelpí na minulosti, ale hledí do budoucnosti. 

Naše priority

1. Vstřícné město sloužící občanům 

Budeme prosazovat přívětivý a funkční úřad, který reaguje na potřeby obyvatel. Město potřebuje kontaktní místa, na kterých lidé snadno a rychle vyřeší běžnou agendu. Veřejnou správu zdigitalizujeme, maximum záležitostí půjde vyřídit online přes portál občana. 

2. Město pro život 

Kladno nesmí být pouhou noclehárnou. Chceme živé, pulzující, moderní město, které má svým obyvatelům po všech stránkách co nabídnout. Město je partnerem nás všech a je nezbytné, aby se snažilo o maximální dostupnost služeb, zdravotní péče a vzdělání na celém území města. Kladno aktivně využije všech dostupných nástrojů, aby přilákalo potřebné odborníky (lékaře, pedagogy, aj.) pro zajištění všech potřeb obyvatel. Největší středočeské město si zaslouží kvalitní infrastrukturu. 

3. Krystalicky čistá práce s veřejnými financemi

Co je financováno z veřejných peněz musí sloužit lidem a být pod veřejnou kontrolou. Zpřístupníme městská data, a to včetně všech proplacených faktur. Budeme usilovat o lepší hospodaření města a zabráníme plýtvání penězi na předražených zakázkách. Podpoříme soukromé investice se zjevným přínosem pro město. 

4. Uzavření penězovodů

Jsme jasně proti přidělování zakázek, dotací a postů podle politického klíče. Na vedoucích pozicích musí být schopní profesionálové. Prosazujeme otevřená výběrová řízení a jasně stanovená kritéria. Férově a čistě soutěžené veřejné zakázky bez předem jasných vítězů, stejně tak finanční podporu kultury a sportu. 

5. Kladno dostupné a prostupné

Chceme město, kde se do školy, do práce či na nákup dostaneme bezpečně i pěšky nebo na kole. Jízdní řády MHD, které mají logiku a návaznost na autobusy i vlaky do okolních měst a na letiště. Chceme kvalitní silnice místo “tankodromů”. Uzavírky budeme koordinovat tak, aby neochromovaly dopravu ve městě. Budeme koncepčně řešit neudržitelný stav parkování a odkloníme tranzitní dopravu mimo centrum. 

6. Město sportu

Kladno musí vytvářet podmínky pro pestré sportovní vyžití profesionálů i amatérů na sportovištích po celém městě. Podpoříme vznik nových sportovišť a lépe využijeme ta, která již existují. Zasadíme se za Kladno v roli spolehlivého partnera pro sportovní organizace a kluby. Financování sportu bude transparentní a férové. Vnímáme sport jako důležitou součást života dětí, dospělých, profesionálů i fanoušků. 

7. Rozkvět kultury

Kulturu na Kladně by měly utvářet městské instituce (divadla, galerie, knihovny), spolky i nadšenci. Je důležité podpořit pestrost nabídky akcí a společenských událostí, které uspokojí širokou veřejnost, od dětí, přes teenagery až po seniory. Město poskytne finanční podporu spravedlivě a podle jasných podmínek. 

8. Informovanost občanů

Kladno musí vést dialog s obyvateli a srozumitelně informovat o životě ve městě. O sportovních a kulturních událostech se každý dozví na otevřeném portálu města, který zároveň bude poskytovat informace o dostupnosti služeb organizací, institucí a odborníků (např. lékařů, atp.). 

9. Spokojené soužití obyvatel napříč společností

Vzdělání, zaměstnání a bydlení jsou nezbytnými pilíři spokojeného života každého člověka. Je úkolem města pomáhat Kladeňákům tyto potřeby naplňovat prostřednictvím poradenství, podpory a pomoci v náročných životních situacích, jako jsou exekuce či ztráta bydlení. Chceme otevřít reálnou cestu ke spokojenému životu všem, kteří chtějí pro řešení své nepříznivé situace něco aktivně dělat. Důstojné bydlení s férovými pravidly pro občany Kladna či pracovníky potřebných profesí (zdravotníci, strážníci, atp.). Rozhodně se stavíme proti podpoře a tiché toleranci obchodu s chudobou. Kladno nesmí být městem chátrajících ubytoven. Chceme přátelské město, které nikoho nevystrkuje na okraj společnosti, ale naopak občany podporuje na cestě k plnohodnotnému životu. 

10. Vzdělání je nezbytnost

Moderní, inovativní a kvalitní školství je naší prioritou od mateřských škol až po odborné vzdělávací programy a univerzity. Město je v naší vizi nejen pouhým zřizovatelem, ale také pomáhá školám získat dobré pedagogy, propojuje je a zprostředkovává sdílení dobré praxe. Prosazujeme širší spektrum možností vzdělávání.

11. Město zelené a odolné

Systematická a kvalitní péče o veřejnou zeleň je předpokladem příjemného života ve městě.  Kladnu prospěje rozvoj parků, stromořadí, sadů a lesů opírající se o aktivní a investiční přístup.  Podpoříme vznik kvalitních příměstských krajinných parků a vylepšíme podmínky pro trávení  volného času v příměstských lesích. Cílenými investicemi zlepšíme způsob hospodaření města  s vodou a připravíme jej na dopady klimatické změny. 

12. Město připravené na budoucnost

Město musí projektovat v dlouhodobém výhledu a systematicky pracovat na svém rozvoji. Připravíme Kladno na budoucí výzvy. Zpracujeme dlouhodobý plán investic a zefektivníme péči  o městský majetek. Investujeme do proměny sídlišť a infrastruktury města zejména v oblasti  brownfieldů. Zasadíme se o efektivní nakládání s odpady a čistotu veřejných prostranství.  Rychlé spojení s Prahou a letištěm umožní lepší kontakt se světem a nastartuje příchod dalších  inovativních firem, které nabídnou dobře placené pracovní příležitosti.